GDPR

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, společnosti Bluesardinia.cz se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 2569/108g PSČ 101 00, IČ: 602455222 (Jiří Hanč - Bluesardinia.cz, dále jen Bluesardinia.cz souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:    
• jméno, příjmení, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, datum narození, číslo OP, číslo cestovního dokladu případně název společnosti, jakož i IČO, DIČ 
• elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech, cestovních plánech a preferencích   (dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu, příp. do doby ukončení členství v klubu Bluesardinia.cz odhlášením dle čl. 5 Všeobecných pravidel zákaznického klubu nebo ukončení činnosti tohoto klubu.    

Beru na vědomí, že:    
• mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla Bluesardinia.cz, zasláním e-mailu na adresu bluesardiniatravelagent@gmail.com 
• mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě, 
• Bluesardinia.cz osobní údaje zlikviduje také, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány, 
• mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu
• nemám povinnost osobní údaje Bluesardinia.cz poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mě mít žádné právní následky.    

Společnost Bluesardinia.cz jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:    
• zařazení do databáze členů Bluesardinia.cz klubu, 
• účasti ve věrnostním programu zákazníků Bluesardinia.cz, 
• účasti na markentingových a společenských akcích Bluesardinia.cz, 
• nabízení obchodu nebo služeb společnosti Bluesardinia.cz, 
• provádění marketingových průzkumů a vyhodnocování chování členů Bluesardinia.cz klubu nebo jiných forem personifikace, 
• zasílání obchodních sdělení, a to poštou, e-mailem či jinou formou elektronické komunikace.    

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nejsou společností Bluesardinia.cz předávány k dalšímu zpracování žádné jiné společnosti, mimo partnerských společností, které slouží k zajištění objednaných služeb. V případě, že v době zpracování osobních údajů dojde ke změně zpracovatele, bude informace o novém/nových zpracovateli/zpracovatelích uvedena na webových stránkách s Bluesardinia.cz
Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.    

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.    

Souhlasím s tím, že mohu být pomocí e-mailu informován(a) o klubových aktivitách Bluesardinia.cz klubu. Svým podpisem stvrzuji, že na mé přihlášce jsou správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného Bluesardinia.cz, který považuji za srozumitelný a jasný.                         

jednoduše ​Whatsapp 

+420 605 80 85 00

Zavoláme se

+420 605 80 85 00

Facebook messenger

Facebook

Napišme si

e-mail